Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Tajné dějiny erotiky: Přední Asie, Staří pohané, Středověk

23.červenec 2017
Tajné dějiny erotiky: Přední Asie, Staří pohané, Středověk

Jak to bylo dříve okolo sexu? Už jsme se podívali na erotiku v Mezopotámii a Starověkém Egyptě. Jednou z dob, kterou odhalíme, ovládala církev, v jejích rukou byl byznys s nevěstkami. Proč? Je to jednoduché, plynul z něho totiž tučný zisk.

Přední Asie

Plodnost, sex, orgie

O egyptských chrámových prostitutkách vypráví unikání papyrus uložený v Turíně. Nevěstky jsou zde zobrazeny jako krásné mladé dívky, které jsou úplně nahé až na pásek kolem pasu a šperky. Staří Egypťané milovali tělesné rozkoše, erotika byla častým námětem výtvarného umění i náboženských mytologií. Přesto je egyptských zmínek o chrámových nevěstkách ve srovnání s Mezopotámií daleko méně. Možná tomu tak bylo proto, že svobodné dívky měly větší volnost a předmanželský sex nebyl tak přísně hlídán a trestán jako v Babylonii a Asýrii.

Bohyně sexu v Římě

Také ve starém Římě se mimo jiné provozovala chrámová prostituce, Řím byl vyhlášený tím, že se za jeho hradbami uctívaly kulty snad všech božstev starověku. Pod společným názvem Magna Mater se zde uctívaly všechny dávné bohyně lásky, sexu a plodnosti - babylonská Ištar, fénická Aštarta, egyptská Isis a řecká Demeter. Kněžky těchto chrámů se věnovaly prostituci a pořádaly sexuální orgie. Už za římské republiky se konaly smyslné bakchanálie k oslavě boha úrody a vína Bakcha a bohyně lásky Venuše.

Jak se zrodily Amazonky?

Kruté bývaly oslavy plodnosti ve Frýgii, dnešním centrálním Turecku. Během tzv. kybelina mystéria docházelo k nechvalně proslulým sebeznetvořováním a sebemrzačením kněží i kněžek v náboženské extázi, když očekávali nové narození boha Attida, milence bohyně plodnosti. Když velekněz oznámil, že se bůh Attis znovu narodil, začaly hromadné sexuální orgie na podporu úrody polí a plodnosti žen.

Příkazské Bakchanálie

Někteří badatelé se domnívají, že původ bájných žen bojovnic Amazonek lze vystopovat právě sem. Starověký výraz "amazonai" údajně totiž znamenal "bez prsou". A přesně to si kněžky v náboženském vytržení prováděly.

Féničtí námořníci

O šíření a dokonalé rozvinutí profesionální náboženské prostituce pobřežím celého Středomoří se zasloužili zdatní mořeplavci Féničané. Jen díky nim začaly tento způsob uctívání bohyní plodnosti a lásky přijímat do svých náboženských obyčejů mnohé další národy. Na Kypru se například rozmohl vyhlášený obchod s děvčaty, odkud byly nastávající kněžky lásky rozváženy do všech světových stran.

Bájná královna Didó si například měla z Kypru do Kartága odvézt větší počet vybraných dívek a umístit je do dívčích chat, kde tyto kněžky prováděly obřadnou prostituci a zároveň si tak vydělávaly na věno. Jediný národ starověké Přední Asie měl k těmto sexuálním kultům zásadně odmítavý a nepřátelský postoj. Tímto národem byl Izrael.

Staří Pohané - Keltové, Germáni, Slované

Co uctívali Keltové

Během jarní rovnodenosti, zhruba v čase dnešních Velikonoc, slavili Keltové Meán Earraigh, svátek probouzení. Mnohem významnějším keltským svátkem ale byl Beltaine. Slavil se v noci z 30. dubna na 1. května. Podle Keltů tímto dnem začíná "světlá" polovina roku, kdy je příroda probuzená a živá, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí lidské smysly a dávají nám novou sílu.

Sexuální síly na vrcholu

Zatímco při oslavách Meán Earraigh se vzývala probouzející se plodnost země, během Beltainu nastal čas květu. Příroda je už probuzená, nastává čas lásky a radostného života plného plodnosti. Sexuální síly dosahují svého vrcholu. Aby se mohlo zrodit nové, je však třeba nejdříve zničit stará, a to pomocí ohně. Na volném prostranství byly vždy zapáleny dva ohně. Jeden byl mužský, černý a druhý ženský, bílý. Mezi nimi se o půlnoci vztyčovala březová májka jako symbol oslavy plodnosti, růstu a života. Jako spojení mezi nebem a zemí.

Ženy tahaly vyvolené do křoví

Muži a ženy pálili u posvátných ohňů vše staré a nečisté, co se nashromáždilo během zimy, a příjmali novou sílu na nadcházející období. Potom spolu až do rána tančili okolo májky a milovali se v přírodě. Děti zplozené o beltainové noci bývají prý velmi šťastné. Šlo především o oslavu a uctění daru bohyně plodnosti svým dcerám, schopnosti dávat život. Ženy doslova tahaly své vyvolené do křoví, aby vyzkoušeely, zda je tento muž schopen zplodit děti a být otcem.

Oslava Beltaine v tanci, zpěvu a lásce

Snubní prsten

Tuto noc neplatily žádné závazky, muži i ženy si mohli sundat snubní prsteny a chovat se jako svobodní. Nespoutané sexuální praktiky během této noci měly také zabránit uzavírání neplodných manželství. Beltaine a jemu podobné oslavy plodnosti a sexuality odstranila až katolická církev. Křesťanští kněží začali vyvolávat strach mužů z divoké ženské sexuality, označili účastnice tohoto svátku za čarodejnice a upalovali je.

Hromadné koupání

Staří pohanští Slované slavili v tento den na přelomu dubna a května svátek zvaný Noc ohňů. I on souvisel s nevázanou sexualitou a pálením ohňů. Větší význam pro Slovany ale měly Kupadelné svátky o letním slunovratu. Jak název napovídá, šlo o jakési hromadné koupání, o očistu vodou. Letní slunovrat byl oslavou slunce během nejdelšího dne v roce. Dažboh, slovanský bůh slunce, byl právě na vrcholu své moci.

Stavojánské čarování a milostná magie

Smyslem Kupadelných svátků bylo zajištění zdárné úrody, a to skrze vláhu přivolanou koupelemi, teplo přivolané ohni a plodnost přivolanou sexuální nevázaností. Důležitým prvkem bylo i svatojánské čarování, kdy čarodějové sbírali kouzelné byliny a prováděli milostnou magii. Mladíci a dívky přeskakovali posvátné ohně úplně nazí, což mělo zajistit rituální čistotu a zdraví, stejně jako koupele. V některých ruských oblastech tento zvyk přetrval až do 19. století.

Středověk

Žádné herečky

První křesťanský císař Konstantin vydal zákony chránící živnost prostitutek. Pokud by se nějaký občan dopustil vůči nevěstce násilí, byl potrestán stejně, jako by tento čin spáchal na počestné ženě. Jeden z prvních významných vladařských činů byzantského císaře Justiniána bylo zrušení dávného římského zákona, který zakazoval senátorům oženit se s nevěstkou nebo herečkou.

Císařovna, nebo nevěstka?

Důvod brzy vyšel najevo, Justinián byl zamilovaný do jisté slavné herečky Theodory, se kterou se hodlal oženit. Podle kronikář Prokopia byla Theodora spíše prostitutka než herečka, přesto šlo o velice charismatickou a uhrančivou ženu. Svému manželovi později dokonce významně pomáhala s vládou v byzantské říši. Nezapomněla přitom ani na své bývalé kolegyně a zasazovala se o zlepšení života prodejných žen. Prosadila zákaz zaměstnávat děti v nevěstincích, pečovala o starší prostitutky.

Zápach a hniloba

Nastupující křesťanství v evropské kultuře přisoudilo ženám ve společnosti na rozdíl od starověku druhořadé postavení. Smilstvo, tedy nemanželský sex, pranýřovala církev ostře po celý středověk, o prostituci většinou mlčela.

Preláti

Aby křesťané nehřešili a nesmilnilli s počestnými ženami, museli mít možnost někde vybít své sexuální potřeby. Prostituce tak sloužila především svobodný mužům, kterých bylo ve středověku hodně. Jednak byli často natolik chudí, že si rodinu nemohli dovolit, jiným to zase zakazovalo dobové právo.

Prostituce ve středověku

Výnosný byznys

Nevěstince byly ve středověku velice výhodnou investicí. Kromě mětských obcí je proto často zřizovali bohatí příslušníci církve. Biskup Johann ze Štrasburku postavil v roc 1309 nový veřejný dům, který mu přinášel hned dvojí zisk. Výtěžek ze služeb prostitutek a také pokuty od hříšníků, kteří si kupovali odpustky.

Jižně od Londýna postavil biskup Swithin z Winchesteru pro prostitutky celou čtvrť. Proto se nevěstskám v Londýně říkalo Winchesterovy holky. Anglická církev dokonce získala zvláštní privilegium, podle kterého jí patřily veškeré výnosy z londýnské prostituce.

Co zachránilo Sixtinskou kapli?

Nebýt prostituce, nikdy by nebyla dokončena úchvatná výzdoba Sixtinské kaple v Římě Michelangelovými freskami. Když totiž papeži Sixtovi došly finance a hrozilo, že se práce v kapli zastaví, provedl v roce 1471 daňovoou reformu, zvýšil poplatky, které musely do papežské pokladnice odvádět římské veřejné domy.

České bordely v rukách církve

Také v českých zemích provozovali preláti nevěstince. Jedním z nich byl Ludvík Kojata, který ve svém domě nabízel až 8 nevěstek. Jeden z farářů kostela u svatého Jiljí měl nevěstinec pod Vyšehradem, o dalších se zmiňují prameny z doby vlády Václava IV.

Papež se přimlouvá za prostitutky

Zápas o legalizaci prostituce pokračoval i ve druhé polovině 15. století a na stranu českých nevěstek se tehdy opět postavila církev. Roku 1462 vytýkal kališníkům papež, že se snaží prostituci potlačovat. Hlavním argumentem mu bylo tvrzení, že římská církev považuje existenci nevěstek a veřejných domů za menší zlo.

Oběti pogromů: Židé, nevěstky a lichváři

I když byla středověká společnost k prostituci poměrně tolerantní, v krizových situacích byly nevěstky spolu se židy a lichváři prvními, kdo se stal obětí pogromů. Tak tomu bývalo například při morových ranách, kdy kazatelé hlásali příchod božího trestu, od kterého je třeba se očistit. V průběhu 14. a 15. století byly mnohé nevěstky upáleny nebo utopeny rozvášněným davem, jiné byly vymrskány z města.

Jakmile se ale situace uklidnila, vracely se zpět. V dějinách neexistovala společnost, která by dokázala prostituci zcela vymýtit. Ať už šlo o upocené středověké církevní kleriky, uctívání smyslné bohyně Ištar, nebo nevázané orgie keltských a slovanských pohanů.

Zajímáte se o historii sexu? Snad ano, ale pokud jdete raději hned na věc, seznamte se na erotické seznamce.

[rox]

Zdroj: Dějiny erotiky a sexuality v náboženství, Martin Chadima

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.