Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL DOKUMENTU

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost INTERNET PORTAL s.r.o., se sídlem Bílá – Vlčetín 44, PSČ 463 43, identifikační číslo 227 96 304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31862 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Bílá – Vlčetín 44, PSČ 463 43, adresa elektronické pošty podpora@internet-portal.cz,
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou následující:
        Jméno a příjmení: Petr Molitoris
        Tel. č.:+420797726436
        Email: poverenec@internet-portal.cz  

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě, kdy jsou zpracovávány zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (Vaše citlivé osobní údaje), především pak údaje o Vašem sexuálním životě či o Vaší sexuální orientaci, je zákonným důvodem zpracování takových Vašich osobních údajů výhradně Váš výslovný souhlas ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Bez Vašeho výslovného souhlasu nemůže správce tento typ Vašich osobních údajů zpracovávat.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, tj. především poskytování služeb erotického zábavního a seznamovacího portálu či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších tří let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (typicky Vaše kontaktní údaje a údaje prokazující uzavření smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty zajišťující správu a provoz webových stránek správce a jiné osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Správce nebude prodávat, nakupovat, poskytovat, vyměňovat ani jiným způsobem prozrazovat údaje o účtu nebo transakcích držitele karty ani jeho osobní údaje nikomu, s výjimkou karetních společností VISA / Mastercard atd., v reakci na platné státní požadavky, subjektům zajišťujícím správu a provoz webových stránek nebo nabyvateli, v případě převodu části či celé společnosti.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo: 
požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,
požádat o kopii těchto osobních údajů,
požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.
Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň základních Vašich osobních údajů (zejména kontaktní údaje, identifikační údaje a přihlašovací údaje) je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vaše shora v čl. 7. vyjmenovaná práva mají následující obsah:
Právo na přístup k osobním údajům.  
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Právo na opravu.
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“).
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.
Právo na omezení zpracování.
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.
Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Aniž jsou jakkoliv dotčena Vaše práva dle předchozího článku 7 a 8, upozorňuje Vás správce odděleně na Vaše další práva:
Právo odvolat souhlas.
V případě zpracování Vašich „citlivých“ osobních údajů, tedy údajů o Vašem sexuálním životě či o Vaší sexuální orientaci, nejste povinen/povinna udělit svůj souhlas se zpracováním a, udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn/a tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud však neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, je správce oprávněn mimo jiné změnit nabídku, rozsah či podmínky svých služeb, nebo zcela odmítnout poskytnutí svých služeb, pokud shledá, že Váš souhlas je k poskytnutí příslušné služby nezbytný.
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy není Váš souhlas dle GDPR vyžadován.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce https://flirtkontakt.cz/ a současně je dostupná v sídle správce.

V Bílé dne 25.5.2018

Erotický magazín Žhavé čtení pro dospělé
Nejlepší levné erotické hračky: S těmito se vejdete se tisícovky

Nejlepší levné erotické hračky: S těmito se vejdete se tisícovky

18.06.2024 Orgasmus za pár korun? Sen? Realita! Za erotické hračky nemusíte utratit majlant, abyste prožili jeden úžasný orgasmus za druhým. Podívejte se na náš seznam levných erotických hraček,… čtěte více >>
Jsem bisexuál: Průvodce přijetí nové identity a odhalení nejčastějších mýtů

Jsem bisexuál: Průvodce přijetí nové identity a odhalení nejčastějších mýtů

09.04.2024 Co dělat po zjištění, že jste bisexuál? A jaké mýty kolují ve společnosti ohledně bisexuality?… čtěte více >>
10 signálů, které mohou naznačovat, že jste bisexuál

10 signálů, které mohou naznačovat, že jste bisexuál

04.04.2024 Nálepky mohou být užitečné... ale také matoucí, zvláště když se snažíte identifikovat něco tak… čtěte více >>
Sex horoskop na duben 2024

Sex horoskop na duben 2024

02.04.2024 Co si pro vás přichystal čtvrtý, aprílový měsíc roku 2024 v oblasti sexu, vztahů a lásky? To se… čtěte více >>
Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.