Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Internetová seznamka a zábavní portál www.flirtkontakt.cz je provozován obchodní společností INTERNET PORTAL s.r.o., IČO 227 96 304, zapsanou v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31862, která je zároveň správcem všech osobních údajů a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“), které jí jsou poskytovány uživateli portálu.

Prohlášení správce osobních údajů

Společnost INTERNET PORTAL s.r.o. jakožto správce osobních údajů a citlivých údajů (dále jen „Správce“) tímto výslovně prohlašuje, že s osobními údaji a citlivými údaji poskytnutými uživateli zachází a bude zacházet v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. To znamená, že bude zpracovávat údaje pouze ke stanovenému účelu, a že je bude zpracovávat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Dále Správce zajistí nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k žádné formě zneužití údajů a především, aby poskytnuté osobní údaje nebyly bez souhlasu uživatelů poskytnuty třetím subjektům. Při zpracování osobních údajů Správce dbá, aby uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatelů.

Účel a prostředky zpracování osobních údajů

Správce shromažďuje poskytnuté osobní údaje a citlivé údaje za účelem kvalitního zajištění služeb poskytovaných Správcem uživatelům, kdy těmito službami jsou služby poskytované v souvislosti s provozováním internetové seznamky a zabavního portálu www.flirtkontakt.cz. Správce shromažďuje údaje prostřednictvím registračního formuláře na serveru www.flirtkontakt.cz a tyto jsou dále zpracovávány automatickými prostředky a pověřenými zaměstnanci Správce.

Rozsah zpracovaných údajů a doba jejich uchování

Za účelem poskytování služeb zajišťujeme údaje v rozsahu potřebném, aby klienti mohli užívat provozovanou internetovou seznamku a zábavní portál co nejefektivněji. Za tímto účelem shromažďujeme následující osobní údaje a citlivé údaje: jméno, příjmení, datum narození, stav, kraj trvalého bydliště, nejbližší město s více jak 10 tisíci obyvateli, osobní údaje vypovídající o fyziologické a fyzické identitě subjektu údajů, údaje o sexuálním životě, kontaktní údaje a v případě, že klient využívá naše placené služby, shromažďujeme také údaje o jeho bankovním spojení. Všechny uvedené údaje zpracováváme se souhlasem klienta ve smyslu příslušných ustanovení Zákona. Správce shromažďuje Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý registrovaný uživatel internetové seznamky a zábavního portálu www.flirtkontakt.cz (klient) dává svojí registrací dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 Zákona se zpracováním svých osobních údajů a dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) Zákona se zpracováním citlivých údajů v rozsahu v jakém je poskytne a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Klienti svojí registrací dále poskytují souhlas s tím, aby poskytnuté údaje byly zveřejněny dalším klientům portálu, a to v následujícím rozsahu: datum narození, stav, kraj a město, fyziologické a fyzické údaje a údaje o sexuálním životě. Dále klienti svojí registrací projevují souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly použity pro účely fakturace poskytnutých služeb, a aby byly použity při případném řešení sporů při nedodržení povinností klienta vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním údajů může vzít klient kdykoliv zpět úkonem adresovaným na e-mailovou adresu Správce .

Práva uživatelů

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje či citlivé údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Povinnosti uživatelů

Klienti jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k zneužívání osobních údajů ostatních klientů. Za tímto účelem se zavazují klienti zejména nezneužívat získané osobní údaje ke komerčním účelům, nezneužívat získané osobní údaje k omezování práv ostatních klientů, neposkytovat získané osobní údaje třetím subjektům a předcházet tomu, aby byly získané osobní údaje jakýmkoliv jiným způsobem zneužity v rozporu se zájmy a právy ostatních klientů.

Přístup k osobním údajům

Všechny poskytnuté osobní údaje jsou registrovaným uživatelům přístupny prostřednictvím jejich uživatelských účtu, v nichž je možné tyto údaje editovat. Správce doporučuje, aby klienti v pravidelných intervalech měnili své přihlašovací údaje a snížili tak riziko, že budou jejich uživatelské účty, respektive poskytnuté osobní údaje, zneužity třetími subjekty.

Bezpečnost

Webové stránky www.flirtkontakt.cz používají přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu a prevenci před ztrátou, zneužitím a změnou poskytovaných informací. Za tímto účelem jsou poskytnuté údaje chráněny průmyslovým standardem, jakým jsou firewally a jiná bezpečnostní zajištění ochrany poskytovaných osobních údajů. Při jakémkoliv náznaku zneužití osobních údajů kontaktujte Správce.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje kdykoliv přezkoumat, měnit či zrušit tyto zásady ochrany osobních údajů, ale smí tak učinit pouze v souladu se Zákonem a nesmí tím dojít k zásahu do práv klientů na ochranu osobních údajů. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů se Správce zavazuje zveřejnit.

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na e-mailovou adresu .

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 9. 2013

Erotický magazín Žhavé čtení pro dospělé
Netradiční narozeninové překvapení - 2. díl

Netradiční narozeninové překvapení - 2. díl

23.10.2020 Hned ráno po snídani jsem vzala mobil a zavolala Petrovi, jak se má a co dělá. Řekl, že je zrovna v kanclu, ale víceméně má dnes volnější den, takže to kolem jedné zabalí. Nadhodila jsem mu… čtěte více >>
15 erotických hraček na stimulaci bradavek

15 erotických hraček na stimulaci bradavek

20.10.2020 Bradavky lidé při intimních hrátkách často opomíjí a je to škoda! Je v nich totiž skrytý potenciál… čtěte více >>
Netradiční narozeninové překvapení - 1. díl

Netradiční narozeninové překvapení - 1. díl

16.10.2020 Jsme s přítelem Jirkou už téměř 4 roky a náš sexuální život je průměrný. On by to mohl mít pořád a… čtěte více >>
Co byste měli vědět, když se chcete stát pornohercem?

Co byste měli vědět, když se chcete stát pornohercem?

13.10.2020 V životě téměř každého muže přijde chvíle, kdy přemýšlí, jestli by se mohl stát pornohvězdou. Také… čtěte více >>
Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.